Algemene voorwaarden

Per 01 januari 2023

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, hierna te noemen: ‘de overeenkomst’ tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kikkersprong B.V., hierna te noemen: ‘de zwemschool’, en de wettelijke vertegenwoordiger namens het leskind, hierna te noemen: ‘de ouder/verzorger van het leskind’.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De zwemschool en de ouder/verzorger van het leskind zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
3. Indien zich tussen de zwemschool en de ouder/verzorger van het leskind een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
4. Indien de zwemschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de zwemschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. Indien tussen de zwemschool en de ouder/verzorger van het leskind uitzonderingen op deze algemene voorwaarden worden bedongen, zijn deze uitzonderingen slechts rechtsgeldig, indien zij door de zwemschool schriftelijk aan de ouder/verzorger van het leskind zijn bevestigd.

Artikel 2 – Overeenkomst

1. De zwemschool hanteert verschillende categorieën overeenkomsten.
2. Om een overeenkomst aan te gaan dient de ouder/verzorger van het leskind zich in te schrijven door middel van aanmelding op de website www.kikkersprong.nl via het leerlingvolgsysteem.
3. De overeenkomst is definitief aangegaan, nadat de inschrijving, óók voor de wachtlijst,
schriftelijk per email, door de zwemschool is bevestigd.
4. De schriftelijke bevestiging bevat of bevestiging van inschrijving voor de wachtlijst of de definitieve dag, de tijd en de locatie van de zwemles, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de voorkeur van de ouder/verzorger van het leskind. Hiervan kan niet meer worden afgeweken. 5. De schriftelijke bevestiging bevat tevens de hoogte van het lesgeld, zoals dat van toepassing is op de ouder/verzorger van het leskind.
6. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden, het inschrijfgeld, dat direct na de bevestiging van de inschrijving voldaan dient te worden.
7. De zwemschool werkt niet met losse lessen maar uitsluitend met maandtarieven. Slechts in de startmaand of voor los ingekochte Kids+ lessen worden losse lessen in rekening gebracht.

Artikel 3 – Lesgelden tarieven

1. Het lesgeld betreft een jaar contributie o.b.v. het aantal daadwerkelijk te geven zwemlessen per jaar, rekening houdend met uitsluiting van data vakanties en feestdagen gesteld in artikel 3.3.
De jaar contributie is verdeeld over 12 maandtermijnen en verschuldigd bij vooruitbetaling per maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Alleen bij een aanpassing door de zwemschool, bij een startmaand of kids+ lessen kunnen er losse lessen (naar ratio jaartarief gedeeld door het aantal lessen) in rekening worden gebracht.
3. Gedurende de zomervakantie (midden Rijksoverheid) de kerstvakantie (Rijksoverheid) en de voorjaars-, mei, en herfstvakantie, conform rooster Kikkersprong, blijft het lesgeld onverminderd verschuldigd. Dit geldt ook voor het Paasweekend (vrijdag t/m maandag),
Koningsdag, Hemelvaartsdag en Pinksterweekend (zaterdag t/m maandag).
In de tariefstelling is hiermee rekening gehouden.
4. De zwemschool stelt telkens per 1 januari en/of 1 juli de tarieven vast voor de verschillende categorieën overeenkomsten, alsmede de hoogte van het inschrijfgeld en de kosten diploma zwemmen. De zwemschool informeert de ouder/verzorger van het leskind uiterlijk op 30 juni of 30 november over de nieuwe tarieven.
5. Indien de ouder/verzorger van het leskind niet akkoord gaat met de tariefswijziging, heeft de ouder/verzorger van het leskind het recht de overeenkomst te beëindigen per datum van de tariefswijziging.
6. De beëindiging van de overeenkomst op grond van lid 4 van dit artikel dient schriftelijk te geschieden en door de zwemschool te zijn ontvangen vóór 15 juli of 15 december van de maand en jaar van aanpassing.
7. Is geen schriftelijke beëindiging van de overeenkomst ontvangen, dan wordt de ouder/verzorger van het leskind geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefswijziging.

Artikel 4 – Betaling

1. De zwemschool int het lesgeld door middel van een automatische incasso, op of rond de 21ste van de maand, voorafgaand aan de maand waarvoor het lesgeld verschuldigd is.
2. In de maanden juli en december vindt de automatische incasso plaats op of rond de 17e van de maand.
3. Op het inschrijfformulier van het leerlingvolgsysteem, genoemd in artikel 2, heeft u uw keuze ingevuld voor automatische incasso of zelf overboeken.
4. Voor iedere betaling van het lesgeld op een andere wijze dan door middel van automatische incasso, wordt het lesgeld verhoogd met een toeslag van € 2,00.
5. Indien de ouder/verzorger van het leskind er voor kiest het lesgeld zelf over te boeken aan de zwemschool, dient het lesgeld, inclusief de toeslag genoemd in lid 4 van dit artikel, bij vooruitbetaling, te zijn ontvangen door de zwemschool uiterlijk op de 1e van iedere maand.
6. U ontvangt een factuur per e-mail, wanneer u kiest voor zelf overboeken en wanneer de automatische incasso, om welke reden dan ook, niet mogelijk is gebleken.

Artikel 5 – Betalingsachterstand en incassokosten

1. Indien het verschuldigde lesgeld niet kan worden geïnd door middel van automatische incasso, met redenen die redelijkerwijs voor rekening komen van de ouder/verzorger van het leskind, dan wel de ouder/verzorger van het leskind zelf niet heeft zorg gedragen voor tijdige betaling, overeenkomstig lid 5 van artikel 4, dan is de ouder/verzorger van het leskind van rechtswege in verzuim.
2. Indien de automatische incasso 2 maanden niet goed loopt, behoudt de zwemschool het recht de incasso te laten vervallen en ouder op zelf over boeken om te zetten.
3. de ouder/verzorger van het leskind ontvangt van de zwemschool een schriftelijke aanmaning, per email, om alsnog te betalen, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding ter verkrijging van voldoening buiten rechte gevorderd. De ouder/verzorger van het leskind is verplicht aan dit verzoek binnen 5 werkdagen na de dag van ontvangst van de aanmaning te voldoen.
4. Indien ondanks de aanmaning betaling uitblijft, ontvangt de ouder/verzorger van het leskind van de zwemschool een kennisgeving van opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en een sommatie om alsnog te betalen en een sommatie door middel van een 14 dagen brief als laatste betaalverzoek.
5. Opschorting betekent dat het leskind alsmede de ouder/verzorger van het leskind de verdere toegang tot de zwemschool zal worden onthouden, totdat volledige betaling van de achterstand in lesgelden en kosten als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is ontvangen door de zwemschool.
6. Opschorting van de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in lid 4 van dit artikel, ontslaat de ouder/verzorger van het leskind niet van de betaling van het lesgeld voor de periode waarin het leskind alsmede de ouder/verzorger van het leskind geschorst is van deelname van de uitvoering van de overeenkomst en betaling van de kosten als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
7. Indien aan het rappel van de 14 dagen brief niet wordt voldaan binnen de gestelde termijn van lid 3 van dit artikel, zal de overeenkomst met de ouder/verzorger van het leskind worden beëindigd en zal de gehele vordering worden overdragen een gerechtsdeurwaarder.
8. Alle bijkomende kosten van de gerechtsdeurwaarder, waaronder de gemoeide buitengerechtelijke kosten van incasso van minimaal € 40,00 komen voor rekening van de ouder/verzorger van het leskind. Deze kosten zijn gelijk aan de maximale incassokosten overeenkomstig het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten” (BIK). Bovendien wordt alsdan aanspraak gemaakt op de contractuele en/of wettelijke rente vanaf de datum dat u in verzuim bent.
9. Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan niet worden deelgenomen aan de zwemlessen en/of aan (afsluitende) examens.

Artikel 6 – Beëindiging overeenkomst

1. De overeenkomst kan alleen schriftelijk beëindigd worden, rekening houdend met één hele kalendermaand opzegtermijn, welke ingaat op de eerste dag van de opvolgende maand na de gedane opzegging. Opzeggen kan via het leerlingvolgsysteem of per mail info@kikkersprong.nl
2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel wordt de opzegtermijn in de periode voorafgaand aan de zomervakantie en de periode in de zomervakantie verlengd met de duur van de zomervakantie. De overeenkomst kan derhalve niet in de zomervakantie worden beëindigd. Bij gebruik van het opzegformulier via het leerlingvolgsysteem, ontvangt de ouder/verzorger van het leskind een unieke opzegcode, per email, welke kan dienen als bewijs van opzegging, onverminderd het gestelde in lid 3 van dit artikel.
3. De overeenkomst is definitief beëindigd, nadat de beëindiging schriftelijk, per email, door de zwemschool is bevestigd.
4. De schriftelijke bevestiging bevat onder andere de juiste datum waarop de beëindiging van de overeenkomst ingaat.
5. Vóór het einde van de overeenkomst draagt de ouder/verzorger van het leskind zorg voor de tijdige betaling van alle nog verschuldigde lesgelden en overige, daarmee samenhangende kosten. 6. In ieder geval eindigt de overeenkomst met de ouder/verzorger van het leskind direct na het behalen van het Zwemdiploma C. Het lesgeld dat in de maand waarin het leskind het C-diploma heeft behaald wordt naar rato gerestitueerd. Indien de ouder/verzorger van het leskind de overeenkomst wenst voort te zetten in een andere categorie van overeenkomsten, zal het leskind hiertoe de procedure volgen overeenkomstig artikel 2 van deze voorwaarden. In dit geval zijn geen inschrijfkosten verschuldigd.

Artikel 7 – Rechten bij ziekte en overige afwezigheid

1. Het is niet mogelijk gemiste lessen door ziekte of overige afwezigheid in te halen op andere dagen, tijden of locaties. Het lesgeld blijft onverminderd verschuldigd.
2. In geval van langdurige afwezigheid door ziekte ten gevolge van een botbreuk, dan wel een operatieve ingreep, door middel van bewijsstukken door het leskind aan te tonen, kan louter door de zwemschool besloten worden dat het leskind de lessen in mag halen op door de zwemschool te bepalen dagen, tijden en locaties.
3. Voor de gevallen bedoeld in lid 2 van dit artikel geldt een eigen risico van twee lessen.

Artikel 8 – Privacy beleid

1. De zwemschool verzamelt voor administratieve doeleinden gegevens over het leskind, waaronder persoonsgegevens, welke worden opgeslagen in de centrale ledenadministratie van de zwemschool. 2. De zwemschool verstrekt geen informatie of persoonsgegevens aan derden, behoudens in de gevallen waartoe de wet verplicht. De zwemschool heeft een Privacy statement, waarin is beschreven hoe met persoonsgegevens om wordt gegaan. Een kopie van het privacy statement ontvangt u bij de bevestiging van de overeenkomst en kunt u te allen tijde opvragen via info@kikkersprong.nl.
3. Voor interne kwaliteitscontrole kunnen telefoongesprekken worden opgenomen. Indien hiervan sprake is, wordt dit kenbaar gemaakt door de medewerker van de zwemschool.

Artikel 9 – Gebruiks- en gedragsregels zwemlesaccommodatie

1. De inschrijvende ouder/verzorger of andere begeleider en het leskind dienen zich te houden aan de voor de zwemlesaccommodatie geldende gebruiks- en gedragsregels en dienen alle door het personeel en/of het instructieteam van de zwemschool te geven aanwijzingen stipt op te volgen.
2. Het bij herhaling niet houden aan of opvolgen van hetgeen in het eerste lid van dit artikel is omschreven kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst met de ouder/verzorger van het leskind zonder dat de ouder/verzorger van het leskind aanspraak kan maken op terugbetaling van het reeds betaalde lesgeld.

Artikel 10 – Overige bepalingen

1. De zwemschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van type- en zetfouten op de website, in de mobiele app, in advertenties, mailingen of andere digitale of schriftelijke communicatiemiddelen, verspreid door of namens de zwemschool.
2. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van de zwemschool hebben geen gelding, tenzij deze toezeggingen schriftelijk door de zwemschool zijn bevestigd.
3. Voor alle locaties heeft de zwemschool een huishoudelijk reglement (de huisregels) opgesteld. Dit reglement wordt meegezonden met de schriftelijke bevestiging bedoeld in artikel 2.
4. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan tot gevolg hebben dat het leskind en/of diens begeleiders uit de locatie worden geweerd en in ernstige gevallen, zulks ter beoordeling aan de zwemschool, tot beëindiging van de overeenkomst.
5. In ieder geval zal de overeenkomst van de ouder/verzorger van het leskind door de zwemschool worden beëindigd wanneer sprake is van ongepast gedrag van het leskind, dan wel van diens begeleiders, waaronder mede wordt verstaan: verbaal en fysiek geweld, belediging in woord, gebaar en geschrift, intimidatie en discriminatie van medewerkers van de zwemschool, leden van de zwemschool of medewerkers van door de zwemschool gehuurde en/of gebruikte accommodaties, waaronder mede begrepen zwembaden.
6. De zwemschool behoudt zich het recht voor, naar omstandigheden zwemlessen naar andere tijden dan wel andere locaties te verplaatsen en zal dit tijdig kenbaar maken aan de desbetreffende leden.

Artikel 11 – Overmacht

1. De zwemschool is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens het leskind alsmede de ouder/verzorger van het leskind indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop de zwemschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de zwemschool niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de zwemschool of van derden daaronder begrepen. De zwemschool heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de zwemschool zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. De zwemschool kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de zwemschool partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst worden door de bevoegde Nederlandse rechter beslecht.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij overleg hebben gevoerd teneinde een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 – Vindplaats en wijziging van de algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van de zwemschool en worden, op verzoek, kosteloos toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden, zoals zij gepubliceerd zijn op de website van de zwemschool.
3. Door invullen van het inschrijfformulier, genoemd in artikel 2, verklaart de ouder/verzorger van het leskind zich zonder voorbehoud akkoord te gaan met de dan geldende algemene voorwaarden. 4. De zwemschool is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De zwemschool zal in voorkomende gevallen tijdig de nieuwe algemene voorwaarden ter beschikking stellen.
5. Indien de ouder/verzorger van het leskind niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij het recht de overeenkomst met ingang van de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden, te beëindigen.

Artikel 14 – Voorwaarden t.b.v. ABC en BC Pakketten (reguliere abonnementen uitgesloten)

Doel algemene voorwaarden ABC Pakket Zwemschool Kikkersprong:
Duidelijkheid scheppen tussen ouder/verzorger en Zwemschool Kikkersprong in de verwachtingen ten aanzien van ABC Pakketzwemmen en gelden naast de algemene voorwaarden van Zwemschool Kikkersprong

Zwemlessen ABC Pakket:

1. Het ABC Pakket geeft recht op het volgen van 1 x per week 45 minuten zwemles op een vast lesuur tot het behalen van de zwemdiploma’s ABC binnen 24 maanden netto, met voorwaarde dat 90% van de lessen zijn gevolgd binnen deze 24 maanden netto.
2. In het lestraject van 24 maanden netto worden de door zwemschool Kikkersprong vastgestelde vakanties en sluitingen met feestdagen niet meegerekend.
3. Deze garantie van 24 maanden netto voor het ABC vervalt als er sprake is van fysieke of mentale beperkingen die geconstateerd worden tijdens het volgen van de zwemlessen, waardoor het niet haalbaar is dat de leerling het zwemdiploma ABC kan behalen binnen het gestelde termijn van 24 maanden netto. De extra kosten (reguliere maandbetalingen tot het ABC) zijn dan voor rekening van de ouder/verzorger. De garantie van 24 maanden netto voor het ABC vervalt ook indien er sprake is van schorsing van de zwemlessen door betalingsachterstand.

Aanwezigheid ABC Pakket:
a) De leerling dient wekelijks (90% gedurende het ABC traject) de zwemlessen te volgen zodat daarmee binnen de gestelde kwaliteitseisen een zwemdiploma kan worden behaald. Heeft men dit niet, dan vervalt hiermee de garantie om het zwem ABC te halen binnen de gestelde termijnen. In het geval dat de afwezigheid voortvloeit uit ziekenhuisopname of botbreuk zal worden bekeken hoe deze norm zal worden toegepast en kan besloten worden hiervan af te wijken.
b) Indien de leerling niet in de gelegenheid is om de zwemles te volgen, moet men zich per mail afmelden o.v.v. naam kind via info@kikkersprong.nl.
c) Tevens wordt de registratie van aanwezigheid door Zwemschool Kikkersprong in het zwembad bijgehouden.

Abonnementsvorm ABC en PC Pakket
ABC pakket kan sedert 1-1-2020 niet meer worden afgesloten. De algemene voorwaarden ABC pakket blijven wel geldig voor de huidige abonnementen, totdat deze verlopen.

Artikel 15 – Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 januari 2023 en vervangen alle overige, eerder gepubliceerde, algemene voorwaarden van de zwemschool.